ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE – MODERNÍ PROTIPOVODŇOVÁ PŘEHRÁŽKA

Přehrážka je situována na korytě bezejmenného toku v ř. km 0,600, který je ve správě Lesů ČR, s.p., tok je pravostranným přítokem Bystřického potoka. Vybudováním přehrážky v roce 2021 bylo docíleno výrazného omezení chodu splavenin, nebude docházet k zanášení koryta toku. Další funkcí přehrážky je protipovodňová ochrana obce Újezd Sv. Kříže. Přehrážka je obložena kamenným zdivem, jádro tělesa přehrážky je betonové. Konstrukční výška přehrážky je 3,2 m, šířka v koruně je 1,1 m a celkové délka v koruně přehrážky je 19,9 m. Celkový objem retenčního prostoru je cca 400 m³, objem zdrže při zaplavení do úrovně přelivné hrany je cca 155 m³. Prostor spadiště je zpevněn kombinací kamenných rovnanin, které jsou stabilizovány dvěma betonovými pasy. Stavba je vybudována tak, aby nenarušovala krajinný ráz a byla součástí okolní krajiny. Finanční náklady na realizaci stavby byly hrazeny z veřejných zdrojů státu, a to z finančních prostředků Ministerstva zemědělství přidělených na realizaci opatření ve veřejném zájmu ve smyslu §35 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v účinném znění. Současně se stavbou protipovodňové přehrážky byla nově zpevněna a odvodněna lesní cesta směrem na bývalý Liskovec nebo na Starý Kramolín.