Pramen a poutní místo Dobrá Voda

Historie vzniku tohoto poutního místa se váže k pověsti o slepém koni: "To se tady v okolí pásli koně. Mezi nimi byla i slepá kobyla, která zabloudila a v lese šlápla nohou do pramene. Z něho vytryskla voda do jejích očí a ona zase začala vidět. Svědky tohoto zázraku byli pastevci spěchající koni na pomoc." Tato příhoda se rychle rozšířila po kraji. Ke studánce začaly proudit davy poutníků, aby je zázračná voda také uzdravila.
1. Kaple Panny Marie Sedmibolestné
Kaple Bolestné Matky Boží má osmiboký půdorys s připojeným pravoúhlým kněžištěm s předsíní. V roce 1867 zbožná vdova Anna Blahníková z Pocinovic z čísla 105 odkázala ve své závěti 150 zlatých na opravu této kaple, která byla tou dobou již velice sešlá. Zemřela v roce 1867. Proto se obec usnesla, že vystaví novou zděnou kapličku, a když pak stavitel pan Ondřej Martínek z Domažlic, jehož bratr Jakub byl tehdy v Pocinovicích podučitelem, zhotovil zdarma plány a slíbil i bezplatné vedení stavby, začala obec za přispění některých místních dobrodinců, i za přispění celého okolí se stavbou nynější renesanční kaple. Základní kámen byl slavnostně položen dne 9. června 1872 a kaple pak dne 13. října 1873 za přítomnosti 9 kněží a více než 10 tisíc věřících vysvěcena. Stavba architektonicky připomíná některé drobnější renesanční stavby z Říma.
2.Kaplička nad studánkou
Jedná se o nízkou stavbu čtvercového půdorysu krytou stanovou střechou s lucernou. Poutníci nechávali jako projev díků za své uzdravení v kapličce na dřevě malované obrázky, znázorňující jakou milost nebo uzdravení si zde vyprosili a obyčejně připojili k obrázku i své jméno. Z Pocinovické kroniky: "V roce 1908 dne 5. září v noci k ránu asi v půl druhé hodině shořela u Dobré vody malá dřevěná kaplička se vším zařízením, v níž se nalézal pramen s dobrou vodou, jež si lidé daleko a široko ve skleničkách s sebou domů odnášeli. Oheň povstal asi od hořící svíčky, kterou někdo obětoval, rozsvítil a zapomněl zhasnouti." Na místě vyhořelé kaple byla postavena zděná kaplička kryjící pramen vody.
Křížová cesta zde stojí už od roku 1882, kdy byla postavená na podnět místního faráře Ondřeje Veseláka. Tvoří ji betonové sloupce s malovanými motivy poslední cesty Ježíše uschovanými za plechovými dvířky.